Blijf op de hoogte van de laatste informatie

2020 was een jaar dat de markt ernstig ontwrichtte. Het zorgde ervoor dat veel bedrijven in de problemen kwamen en dat verschillende werknemers werkloos werden. Vrijwel alle groeiplannen werden nutteloos geacht en uit het raam gegooid. De gevolgen van de coronapandemie zullen in 2021 voelbaar zijn, wanneer we eindelijk de stukken gaan oppakken en langzaam verder gaan.

Voor mensen in HR wordt 2021 zeker een druk jaar! Het kabinet heeft diverse hervormingen voorgesteld om de economie te ondersteunen. Hoe en op welke manier heeft dit gevolgen voor HR, en wat zijn de nieuwe regelgevingen die dit jaar van kracht worden? Lees verder voor meer informatie.

Vaste reiskostenvergoeding, gaat omlaag

Doordat medewerkers wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken, reizen zij minder en maken zij daardoor minder reiskosten. Het kabinet adviseert dat een werkgever tot en met 31 januari 2021 de vaste toeslag niet hoeft aan te passen.

Voor vergoedingen en verstrekkingen wordt vanaf februari 2021 echter wel gekeken naar de daadwerkelijke kosten. Dit betekent dat werknemers een lagere uitkering krijgen.

Vast, Flexwerkers en Zelfstandigen

Het kabinet wil de verschillen tussen vaste en flexwerkers op de arbeidsmarkt verkleinen, bijvoorbeeld met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Voor zelfstandigen zonder personeel is in de pensioenovereenkomst een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Ook heeft het kabinet besloten om de afbouw van de zelfstandigenaftrek per 2021 versneld af te bouwen.

Nieuw pensioenstelsel

Om tot een duurzaam pensioenstelsel te komen, zal het kabinet in 2021 de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel uitwerken. Het is de bedoeling om in het tweede kwartaal van 2021 de daarvoor benodigde wet- en regelgeving aan te bieden. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader zal treedt vervolgens in werking in 2022.

Noodmaatregelen Corona

Maatregel I

In het voorjaar van 2020 is de subsidieregeling “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)” ingevoerd.

Dankzij de regeling konden werkgevers die omzetverlies leden, hun werknemers toch in dienst houden.

Vervolgens werd het verlengd tot 1 juli 2021. Gedurende de eerste drie maanden zou 80% worden uitbetaald, daarna zou het uitkeringspercentage elke 3 maanden met 10 procentpunt dalen. Vanaf 1 januari 2021 moest het omzetverlies bovendien minimaal 30 procent bedragen.

Maatregel II

Door de pandemie moesten de meeste organisaties afschalen. In de zorg zien we echter een heel ander verhaal, waar veel personeel moet overwerken.

Normaal gesproken moeten werkgevers bij te veel overwerk toch de hoge WW-premie betalen. Maar voor 2020 en 2021 geldt deze regel tijdelijk niet.

Maatregel III

Het kabinet heeft 1,4 miljard euro gereserveerd voor een aanvullend sociaal pakket.

Door de coronacrises zijn er een aantal activiteiten waar in de nabije toekomst geen vraag naar zal zijn. Dit betekent dat werknemers zich zullen moeten omscholen, zodat zij andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar zij werken of bij een andere werkgever.

Het sociale pakket is bedoeld om hen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt.

Vervroegd pensioen

Er zijn afspraken gemaakt over een langzamere stijging van de AOW-leeftijd en duurzame inzetbaarheid. Het doel is dat mensen de AOW-leeftijd kunnen bereiken terwijl ze gezond werken.

Het kabinet stelt in de periode 2021 tot en met 2024 1 miljard euro beschikbaar om sectorale maatwerkafspraken te faciliteren over duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder met pensioen gaan.

Opleidingen voor medewerkers

Om werkloosheid te voorkomen wil het kabinet meer nadruk leggen op de ontwikkeling van vaardigheden en omscholing van werknemers. Daarom blijft het kabinet, naast het coronasteunpakket, werken aan de invoering van de STAP-regeling (Stimulerende Arbeidsmarktpositie). Deze regeling zal op termijn de huidige belastingaftrek voor opleidingen vervangen.

Voor de SLIM-regeling is in 2021 circa € 50 miljoen beschikbaar, waarmee werkgevers in het MKB, maar ook grotere werkgevers in de horeca, landbouw en recreatie, zullen worden gestimuleerd te investeren in de ontwikkeling van werknemers.

Verlenging van betaald ouderschapsverlof

Er is besloten om voor beide ouders negen weken betaald ouderschapsverlof in te voeren. Het doel van deze verlenging is om beide partners de kans te geven om in het eerste jaar na de geboorte tijd met hun kind door te brengen. Daarnaast kan het verlof zorgen voor een gelijkwaardigere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders.

Gedurende deze negen weken hebben ouders recht op een uitkering tot 50% van het maximumdagloon. De maatregel gaat in vanaf augustus 2022.

Een wijziging in de kinderopvangtoeslag

Voorheen hadden ouders geen recht op kinderopvangtoeslag als zij niet de volledige eigen bijdrage hadden betaald. Vanaf 2021 regelt het Wetsvoorstel Proportionele vaststelling van de kinderopvangtoeslag echter dat een ouder nu recht heeft op kinderopvangtoeslag naar rato van het bedrag aan kosten dat hij tijdig aan de kinderopvangorganisatie heeft betaald.

Maatregelen voor re-integratie bij langdurige ziekte

Het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen regelt dat in 2021 het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend zal zijn bij de beoordeling van het re-integratierapport (RIV-toets) door UWV.

In 2021 wordt de RIV-toets volledig uitgevoerd door arbeidsdeskundigen van UWV. Als werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben geleverd die passen bij het medisch advies van de bedrijfsarts, kan een RIV-test niet meer leiden tot een sanctie. Hiermee wordt voor werkgever en werknemer onzekerheid over het te volgen re-integratietraject voorkomen.

Veilig en gezond werken

Het kabinet werkt aan een Arbovisie 2040. Goed arbobeleid zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. Het plan is om de afhandeling van claims voor beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk te verbeteren.

Daarnaast zal in 2021 ook de nadruk liggen op de aanpak van burn-out, met extra aandacht voor thuiswerken en de gevolgen daarvan voor de vitaliteit en het welzijn van werkenden.

Het Meerjarenprogramma Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gaat bedrijven ondersteunen bij het opstellen en naleven van de RIE om zo de naleving van deze verplichting te verbeteren.

Tot 2020 zou 1,2% van de loonsom door werkgevers onbelast kunnen worden besteed aan het treffen van voorzieningen en toeslagen (de zogenaamde vrije ruimte). Sinds 1 januari 2021 is dit echter gedaald naar 1,18%. Het kabinet wil het bespaarde bedrag op deze manier inzetten voor gerichte vrijstelling van opleidingskosten.

Het voornemen bestaat om in 2021 een tijdelijke Baangerelateerde investeringskorting in te voeren. Hierdoor kunnen ondernemers een percentage van hun investeringen aftrekken van de loonbelasting.

Het kabinet heeft hiervoor circa 2 miljard euro vrijgemaakt en wil de werkgeverskosten verlagen.

Arbeidsmigranten

De Wet arbeid vreemdelingen wordt herzien om de wet flexibeler en toekomstbestendiger te maken. Hierin is opgenomen dat een tewerkstellingsvergunning (twv) voor maximaal drie jaar kan worden verleend.

Hieronder valt ook de wijziging dat een tewerkstellingsvergunning (twv) voor maximaal 3 jaar kan worden verleend. Daarnaast worden er veranderingen doorgevoerd om de positie van werknemers te versterken en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Om start-ups in Nederland beter in staat te stellen internationaal talent aan te trekken, wordt er in de vorm van een driejarige pilot ook een verblijfsregeling gecreëerd voor essentieel personeel van start-ups.

Disclaimer:

Deze blogpost is geschreven naar aanleiding van artikelen die voor het eerst verschenen op Personeelsnet (Vakkennis voor HR-professionals) en www.rijksoverheid.nl (de officiële website van de Rijksoverheid). Lezers worden aangemoedigd om zichzelf op de hoogte te houden door informatie uit officiële bronnen te verzamelen voor verdere verduidelijking. We Are Key B.V. of de auteur van deze blogpost zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de wet, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie in dit bericht wordt verstrekt “zoals het is”, zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie.

Meld u aan voor de We Are Key nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de horeca door u te abonneren op onze LinkedIn-nieuwsbrief, en ontdek topkandidaten die direct in uw hotel aan de slag kunnen!

Aanmelden